اگر به بزرگتر از خودت رسیدی بهش احترام بگذار . چون بیشتر از تو عبادت کرده .

 اگر به کوچکتر از خودت رسیدی بازم بهش احترام بگذار . چون کمتر از تو مرتکب گناه شدهمنبع:
http://nasirkhan.mihanblog.com