اهل دانشگاهم
 روزگارم بد نیست
 نسبتم شاید برسد به انشتین؛ نیوتن
 یا ارسطو تالیس
 اهل دانشگاهم
 من كتابم را وقتی میخوانم
 كه شده آخر ترم
 اهل خوابستانم
 خوابگاهم قفسی است؛ كه 7 - ۸ تا
 مثل من؛ شب همه شب؛ بر كف آن میخوابند
 فكر من در پی امرار معاش
 پی گرفتن قرض از رفقا
 یا پی وام از یك جای دیگر
 یا كه یك فرد دگر گم شده است
 من نمیدانم كه چرا میگویند ...
 علم بهتر است از ثروت
 و چرا در كت دانشمندان پولی نیست
 جور دگر باید دید
 علم را باید شست پول را باید جست
 من بدهكارم؛ بابت پول غذا؛ بابت پول كتاب
 پدرم پشت دوبار آمدن چلچله ها پشت دو برق
 چند وقتی است شده باز نشست
 او ز ماشین خودش؛ تاكسی ساخته است
 اهل دانشگاهم
 روزگارم بد نیست


منبع:
http://nasirkhan.mihanblog.com